Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 21 lipca 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 położony przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 11 w Warszawie (03-980), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00480273/1.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28 lipca 2022 roku o godzinie: 10:00.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,40 m2 położony jest na 3 kondygnacji budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej, każdoczesnemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z zieleni (terenu zielonego) usytuowanego na wysokości 3 kondygnacji nadziemnej (na zasadach określonych w paragrafie 6 aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu, za Rep. A nr 1546/2011 z dnia 28.03.2011 r.). Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodną, elektroenergetyczną, kanalizacyjną, c.o., teletechniczną.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal usytuowany jest na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 8 w obrębie 3-06-07 Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną. Na pierwszej kondygnacji nadziemnej Budynku od strony ul. Rechniewskiego znajdują się lokale usługowe. Budynek jest wyposażony w dźwigi osobowe. Budynek został wybudowany około 2010 roku. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., teletechniczną.

Suma oszacowania wynosi 607.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 455.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60.700,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 6 lipca 2022 roku do 20 lipca 2022 roku w godzinach 9:00-15:00.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki