Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 17 maja 2024 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja: nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 63/2 z obrębu 3-12-27 położonej w Warszawie (04-815) przy ul. Czołgistów 15A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00422960/0.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24 maja 2024 roku o godzinie: 10:00.

Komornik informuje, że zgodnie z art. 9867 § 31 k.p.c. jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Opis nieruchomości:

Grunt wchodzący w skład nieruchomości, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 63/2 o powierzchni 3404 m2, w obrębie 3-12-27 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Kształt gruntu jest regularny. Grunt zagospodarowany i ogrodzony. Nieruchomość usytuowana w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Czołgistów. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z garażem połączonym z bryłą budynku, częściowo podpiwniczony. Zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym powierzchnia użytkowa Budynku wynosi 575,51 m2. Budynek ma charakter rezydencjonalny/willowy o wysokim standardzie wykończenia. Budynek został wybudowany na podstawie decyzji nr 501/2004 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 8 czerwca 2004 roku. Teren wokół Budynku jest ogrodzony, okala go starodrzew oraz liczne nasadzenia i oczko wodne, a także jest monitorowany. Dojazd oraz dojście do budynku utwardzone są kostką kamienną. Według informacji uzyskanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XCII/2348/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy, z dnia 16 października 2014 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej, nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu 103 MNL - 3 – tereny zabudowy jednorodzinnej o maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej 0,25 oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowalnej 80%.

Suma oszacowania wynosi 4.696.000,00 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.130.666,67 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 469.600,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 9864 § 2 k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 14 listopada 2023 roku do 28 listopada 2023 roku w godzinach 9:00 - 15:00.