Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27 lipca 2021 roku o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr P22 odbędzie się pierwsza licytacja udziału należącego do dłużnika Emila Józefa Paradysza wynoszącego 10/12 części nieruchomości rolnej stanowiącej działki gruntu:

  • numer ewidencyjny 38 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 w rejonie ulicy Strzygłowskiej w Warszawie, o powierzchni 1476 m². Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (oznaczenie RV - 1459 m²) i rowy (oznaczenie W - 17 m²),
  • numer ewidencyjny 16/1 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 przy ulicy Trakt Lubelski 16 w Warszawie, o powierzchni 3050 m². Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (oznaczenie RIVb - 909 m², RV - 2013 m²), pastwiska trwałe (oznaczenie PsIV - 113 m²) i rowy (oznaczenie W - 15 m²),
  • numer ewidencyjny 16/2 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 przy ulicy Trakt Lubelski 16 w Warszawie, o powierzchni 8570 m². Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (oznaczenie RIVb - 2193 m², RV - 4729 m²), pastwiska trwałe (oznaczenie PsIV - 722 m²), rowy (oznaczenie W - 22 m²) i grunty rolne zabudowane (oznaczenie Br-RIVb - 904 m²),
  • numer ewidencyjny 35 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 przy ulicy Strzygłowskiej w Warszawie, o powierzchni 1775 m². Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne zabudowane (oznaczenie Br-RV - 594 m²), sady (oznaczenie S-RIVb - 218 m², S-RV - 963 m²),

o łącznej powierzchni 14.871 m², dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00485945/8.

Na nieruchomości (działka o numerze ewidencyjnym 16/2) usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie bliźniaczej, o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 73 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 45 m².

Suma oszacowania udziału 10/12 części nieruchomości wynosi 3.198.333,33 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.398.750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 319.833,33 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15a akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 977 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki