Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 20 lipca 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 33/1 z obrębu 3-07-24 położonej w Warszawie (04-506) przy ul. Minerskiej 54, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00051333/4.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27 lipca 2022 roku o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 33/1 o powierzchni 1301 m2 w obrębie 3-07-24 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oznaczoną w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, o powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych 322,37 m2. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej. Grunt jest porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Grunt jest ogrodzony. Dojście oraz dojazd do Budynku utwardzone jest z kostki kamiennej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez dz. ew. 33/3 (o wym. ok. 24 m x ok. 1,9 m) z obrębu 3-07-24 Dzielnicy Wawer, która stanowi własność Skarbu Państwa. W północno-wschodniej części nieruchomości znajduje się wiata/zadaszenie niezwiązane trwale z gruntem. Budynek o funkcji handlowo – usługowej usytuowany na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 34/1 w obrębie 1-07-24 przekracza granicę działki nr 33/1, zachodząc na północno-wschodnią część nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 1.733.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.299.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 173.300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 5 lipca 2022 roku do 19 lipca 2022 roku w godzinach 9:00-15:00.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki

Obwieszczenie o licytacji ruchomości w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.08.2022 r., o godzinie 10:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

 • Kredens z nadstawką, brązowy.
 • Lustro w zdobionej, złotej ramie.
 • Lustro w drewnianej ramie.
 • Komoda drewniana.
 • Sekretarzyk drewniany.
 • Lustro w okrągłej, złotej ramie.
 • Stół drewniany.
 • Stolik kawowy.
 • Komoda drewniana.
 • Regał drewniany z lustrem.
 • Komoda półokrągła, drewniana.
 • Sofa dwuosobowa, beżowa.

Licytacja zakończy się w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 10:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa. W dniu 1 sierpnia 2022 roku w godzinach od 12:00 do 12:30.

Zgodnie z art. 8671 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 k.p.c.
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 k.p.c.
§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 k.p.c.
Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 k.p.c.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 21 lipca 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 położony przy ul. Tadeusza Rechniewskiego 11 w Warszawie (03-980), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00480273/1.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28 lipca 2022 roku o godzinie: 10:00.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,40 m2 położony jest na 3 kondygnacji budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej, każdoczesnemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z zieleni (terenu zielonego) usytuowanego na wysokości 3 kondygnacji nadziemnej (na zasadach określonych w paragrafie 6 aktu notarialnego stanowiącego podstawę wpisu, za Rep. A nr 1546/2011 z dnia 28.03.2011 r.). Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodną, elektroenergetyczną, kanalizacyjną, c.o., teletechniczną.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal usytuowany jest na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 8 w obrębie 3-06-07 Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną. Na pierwszej kondygnacji nadziemnej Budynku od strony ul. Rechniewskiego znajdują się lokale usługowe. Budynek jest wyposażony w dźwigi osobowe. Budynek został wybudowany około 2010 roku. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o., teletechniczną.

Suma oszacowania wynosi 607.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 455.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60.700,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 6 lipca 2022 roku do 20 lipca 2022 roku w godzinach 9:00-15:00.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr p-18 odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 63/2 położonej w obrębie 3-12-27 przy ul. Czołgistów 15A w Warszawie (04-815) o powierzchni 3404 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00422960/0 należącej do dłużników: Waldemar Bartkowski i Małgorzata Bartkowska.

Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z garażem połączonym z bryłą budynku, częściowo podpiwniczony.

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym powierzchnia użytkowa budynku wynosi 575,51 m2. Budynek ma charakter rezydencjonalny/willowy o wysokim standardzie wykończenia.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 4.696.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.522.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 469.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15a protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 977 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki