Egzekucja świadczeń pieniężnych

Jest podstawowym obowiązkiem komornika. Wierzyciel kierując do komornika sądowego wniosek wraz z załączonym do niego tytułem wykonawczym, może żądać wyegzekwowania należności w nim określonej.

Egzekucja świadczeń pieniężnych prowadzona jest według sposobów egzekucji, do których zaliczamy:

 • egzekucję z ruchomości,
 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucję z innych wierzytelności,
 • egzekucję z innych praw majątkowych,
 • egzekucję z rachunków bankowych,
 • egzekucję z nieruchomości,
 • uproszczoną egzekucję z nieruchomości.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych wyróżnia się następujące czynności:

 • wydanie rzeczy ruchomej,
 • opróżnienie i wydanie nieruchomości, statku bądź pomieszczenia dłużnika,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze jej sprzedaży w trybie licytacji publicznej.

Zabezpieczenie roszczeń

Jeszcze przed uzyskaniem tytułu wykonawczego uprawniony może uzyskać zabezpieczenie swojego roszczenia, kierując do komornika sądowego wniosek o zabezpieczenie roszczenia.

Możliwe jest to w sytuacji, gdy uprawniony dysponuje:

 • postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,
 • nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym (art. 492 k.p.c.),
 • europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Wszczęcie przez komornika postępowania zabezpieczającego pozwala w bardzo krótkim czasie ochronić interes przyszłego wierzyciela. Zabezpieczone środki komornik przekazuje do depozytu sądowego do momentu zakończenia sporu między uprawnionym a obowiązanym.

Spis inwentarza

Sporządzenie spisu inwentarza jest niezbędne, aby spadkobierca mógł w pełni skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza tzn. aby odpowiadał za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości nabytego spadku tzw. wartości czystej spadku. Spis inwentarza jako dokument sporządzany przez komornika sądowego jest dokumentem urzędowym, który daje gwarancję prawdziwości zawartych w nim informacji.

W swojej dotychczasowej praktyce sporządzaliśmy spisy inwentarza obejmujące m.in.:

 • nieruchomości (domy, mieszkania, działki, zespoły pałacowo-parkowe, inwestycje deweloperskie),
 • ruchomości (pojazdy mechaniczne, sprzęt gospodarstwa domowego, antyki, biżuteria),
 • wierzytelności,
 • udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, obligacje.

Spis inwentarza sporządzany jest na wniosek wnioskodawcy bądź sądu wydającego postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

W naszej kancelarii, by skrócić czas oczekiwania na sporządzenie protokołu spisu inwentarza, wykorzystujemy wszystkie dostępne systemy teleinformatyczne, pozwalające na sprawne i pełne ustalenie majątku wchodzącego w skład spadku oraz ewentualnych długów spadkowych.

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego służy dokonaniu obiektywnego opisu stanu rzeczy bądź okoliczności zastanych przez komornika w chwili jego sporządzenia. Protokół ten utrwala dany stan faktyczny, który bez sporządzenia dokumentu zawierającego jego opis mógłby ulec zatarciu lub zmianie, co mogłoby znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić sądowe rozpoznanie sprawy. Protokół stanu faktycznego powinien być tylko zwykłym opisem zdarzenia, wolnym od jakichkolwiek opinii dotyczących okoliczności faktycznych lub prawnych opisywanego zdarzenia.

Protokół sporządza komornik sądowy i ma on moc dokumentu urzędowego, może on być wykorzystywany jako dowód w postępowaniu sądowym. W celu jak najpełniejszego przedstawienia opisywanego stanu możliwe jest załączenie do protokołu zdjęć lub nagrań z przeprowadzonej czynności.

Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego

Na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów możliwe jest przeprowadzenie sprzedaży przedmiotu zastawionego w celu wyegzekwowania należności zabezpieczonej tym zastawem. Sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego przeprowadza komornik sądowy na wniosek zastawnika.

Inne czynności

Komornik sądowy uprawniony jest również do dokonywania innych czynności nieegzekucyjnych, m.in.:

 • dokonywania doręczeń korespondencji na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • przeprowadzania czynności zdjęcia pieczęci,
 • osadzenia w areszcie,
 • nadzorowania licytacji publicznych,
 • oraz innych czynności określonych stosownymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych.