Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 17 maja 2024 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się druga licytacja: nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 63/2 z obrębu 3-12-27 położonej w Warszawie (04-815) przy ul. Czołgistów 15A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00422960/0.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24 maja 2024 roku o godzinie: 10:00.

Komornik informuje, że zgodnie z art. 9867 § 31 k.p.c. jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Opis nieruchomości:

Grunt wchodzący w skład nieruchomości, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 63/2 o powierzchni 3404 m2, w obrębie 3-12-27 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Kształt gruntu jest regularny. Grunt zagospodarowany i ogrodzony. Nieruchomość usytuowana w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Czołgistów. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z garażem połączonym z bryłą budynku, częściowo podpiwniczony. Zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym powierzchnia użytkowa Budynku wynosi 575,51 m2. Budynek ma charakter rezydencjonalny/willowy o wysokim standardzie wykończenia. Budynek został wybudowany na podstawie decyzji nr 501/2004 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 8 czerwca 2004 roku. Teren wokół Budynku jest ogrodzony, okala go starodrzew oraz liczne nasadzenia i oczko wodne, a także jest monitorowany. Dojazd oraz dojście do budynku utwardzone są kostką kamienną. Według informacji uzyskanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, nieruchomość położona jest na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XCII/2348/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy, z dnia 16 października 2014 roku, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójna Góra w rejonie ulicy Fromborskiej, nieruchomość położona jest na obszarze o symbolu 103 MNL - 3 – tereny zabudowy jednorodzinnej o maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej 0,25 oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na działce budowalnej 80%.

Suma oszacowania wynosi 4.696.000,00 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3.130.666,67 zł (trzy miliony sto trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 469.600,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 9864 § 2 k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 14 listopada 2023 roku do 28 listopada 2023 roku w godzinach 9:00 - 15:00.

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 16 maja 2024 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: udziału wynoszącego 10/12 części nieruchomości rolnej stanowiącej działki gruntu:

  • numer ewidencyjny 38 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 w rejonie ulicy Strzygłowskiej w Warszawie, o powierzchni 1476 m2. Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (oznaczenie RV - 1459 m2) i rowy (oznaczenie W - 17 m2),
  • numer ewidencyjny 16/1 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 przy ulicy Trakt Lubelski 16 w Warszawie, o powierzchni 3050 m2. Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (oznaczenie RIVb - 909 m2, RV - 2013 m2), pastwiska trwałe (oznaczenie PsIV - 113 m2) i rowy (oznaczenie W - 15 m2),
  • numer ewidencyjny 16/2 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 przy ulicy Trakt Lubelski 16 w Warszawie, o powierzchni 8570 m2. Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (oznaczenie RIVb - 2193 m2, RV - 4729 m2), pastwiska trwałe (oznaczenie PsIV - 722 m2), rowy (oznaczenie W - 22 m2) i grunty rolne zabudowane (oznaczenie Br-RIVb - 904 m2),
  • numer ewidencyjny 35 położonej w obrębie nr 1412 o nazwie 3-14-12 przy ulicy Strzygłowskiej w Warszawie, o powierzchni 1775 m2. Zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne zabudowane (oznaczenie Br-RV - 594 m2), sady (oznaczenie S-RIVb - 218 m2, S-RV - 963 m2),

o łącznej powierzchni 14.871 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00485945/8.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie: 10:00.

Komornik informuje, że zgodnie z art. 9867 § 31 k.p.c. jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Opis nieruchomości:

Na nieruchomości (działka o numerze ewidencyjnym 16/2) usytuowany jest budynek mieszkalny, w zabudowie bliźniaczej, o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 73 m2 oraz budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 45 m2.

Nieruchomość ma kształt nieregularny, usytuowana jest w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej (wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, gazowej).

Według informacji uzyskanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy, z dnia 10 października 2006 roku, w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, nieruchomość położona jest na obszarze o symbolach: (M2).12 – w strefie przedmieść, tereny planowanego rozwoju, tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wysokości zabudowy do 12 m, tereny o minimalnym udziale 40-60% powierzchni biologicznie czynnej i średnim wskaźniku intensywności zabudowy 0,6; U.12 – strefie przedmieść, tereny planowanego rozwoju, tereny usług o wysokości zabudowy do 12 m i średnim wskaźniku intensywności zabudowy 1,2. Nieruchomość leży również na terenie oznaczonym jako droga Nowo-Przewodowa. Część nieruchomości tj. działki ewidencyjne nr 16/1 i 16/2 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej ul. Trakt Lubelski – działka ewidencyjna nr 16/1 pośrednio, natomiast pozostała część gruntu tj. działki ewidencyjne nr 35 i 38 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej ul. Strzygłowskiej – działka ewidencyjna nr 38 pośrednio.

Suma oszacowania udziału wynoszącego 10/12 części nieruchomości wynosi 3.198.333,33 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2.398.750,00 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 319.833,33 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 9864 § 2 k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 14 listopada 2023 roku do 28 listopada 2023 roku w godzinach 9:00 - 15:00.