Zespół

Mariusz Gacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął w 2009 roku, odbywając praktyki m.in. w warszawskich kancelariach notarialnych.

Z egzekucją sądową związany od 2012 roku. Początkowo jako praktykant w kancelarii komorniczej, następnie jako aplikant oraz asesor komorniczy. W 2014 roku ukończył aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie zakończoną egzaminem komorniczym.

Specjalizuje się w egzekucji z nieruchomości oraz w egzekucji z instrumentów finansowych. Poza egzekucją sądową interesuje się prawem nieruchomości oraz prawem rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem powiązań z postępowaniem egzekucyjnym.

Odbył liczne szkolenia organizowane m.in. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Systemy informatyczne

 

Nasze obowiązki wykonujemy za pośrednictwem następujących systemów teleinformatycznych:

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Po skierowaniu zapytania system pozwala uzyskać informacje o pojazdach będących własnością lub współwłasnością dłużnika, danych adresowych właściciela, ważności polisy OC, pełnych danych ewentualnych współwłaścicieli oraz informacji o dacie zbycia pojazdu, od razu po skierowaniu stosownego zapytania.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd)

Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala niezwłocznie skierować wniosek egzekucyjny do komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji, a komornik niemal natychmiast może podjąć czynności w celu wyegzekwowania zasądzonych należności.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

System umożliwiający pozyskanie przez komornika informacji na temat miejsca zatrudnienia dłużnika, otrzymywanych przez dłużnika świadczeń, jego aktualnych adresów zamieszkania oraz innych danych teleadresowych niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji. Odpowiedź na skierowane zapytanie zostaje udzielona po kilku dniach.

System Informacji REGON

Usługa pozwalająca na weryfikację danych numerycznych i adresowych dłużnika, minimalizująca ryzyko pomyłek co do osoby dłużnika oraz możliwością ustalenia danych niebędących wcześniej w posiadaniu wierzyciela, a wymiernie przyczyniających się do skutecznej egzekucji.

OGNIVO

Zajęcie rachunków bankowych dłużnika jest podstawowym i najczęściej stosowanym sposobem egzekucji. System pozwala na uzyskanie informacji o posiadanych przez dłużnika rachunkach w bankach komercyjnych oraz bankach spółdzielczych nawet w ciągu kilku minut po skierowaniu zapytania.

Centrum Personalizacji Dokumentów

System pozwalający na zasięgnięcie informacji o miejscu zamieszkania i zameldowania dłużnika oraz jego danych osobowych.

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

System pozwalający komornikowi na odnalezienie nieruchomości należących do dłużnika natychmiast po wysłaniu zapytania. W połączeniu z możliwością skierowania wniosku o wpis wzmianki o wszczęciu egzekucji z nieruchomości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego możliwe jest wszczęcie egzekucji z nieruchomości w celu wyegzekwowania roszczenia objętego tytułem wykonawczym.

Rejestr Zastawów

Elektroniczne skierowanie zapytania do rejestru zastawów pozwala organowi egzekucyjnemu ustalić, czy na konkretnym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy oraz czy osoba dłużnika figuruje w rejestrze jako zastawca.

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Elektroniczny dostęp do Ewidencji Działalności Gospodarczej daje komornikowi sądowemu możliwość natychmiastowego uzyskania informacji na temat prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej, miejsc jej prowadzenia, jego numeru PESEL oraz rodzajów działalności gospodarczej przez dłużnika.