Obwieszczenie o sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalne w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 23 lutego 2023 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 54 położonego w budynku przy ul. Igańskiej 20 w Warszawie (04-087), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00441329/4.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 2 marca 2023 roku o godzinie: 10:00.

Opis nieruchomości:

Lokal o powierzchni użytkowej 83,60 m2 położony jest na 8 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki oraz wc. Do lokalu przylega balkon. Układ funkcjonalny lokalu dobry. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, teletechniczną.

Stan techniczny i standard wykończenia pomieszczeń lokalu poniżej średni w relacji do rynku.

Budynek usytuowany jest na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. ew. 25/17 w obrębie 3-05-05 Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Dla Gruntu oraz niewyodrębnionych części Budynku prowadzona jest księga wieczysta WA6M/00180320/3. Zgodnie z wpisem w Dziale II, właścicielem Gruntu jest m. st. Warszawa.

Budynek posiada 20 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną. Piony komunikacyjne wyposażone są w dźwigi osobowe. Teren wokół budynku nie jest ogrodzony. Budynek został oddany do użytkowania 17 stycznia 1983 r. i posiada następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową, teletechniczną.

Stan techniczny i standard budynku średni w relacji do rynku.

Suma oszacowania wynosi 684.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 513.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68.400,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 8 lutego 2023 roku do 22 lutego 2023 roku w godzinach 9:00-15:00.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki

Obwieszczenie o sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalne w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godz. 10:00 w dniu 15 lutego 2023 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Korkowej 135A w Warszawie (04-550), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00487659/0.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22 lutego 2023 roku o godzinie: 10:00.

Opis nieruchomości:

Lokal o powierzchni użytkowej 37,50 m2, położony jest na 2 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu przylega balkon. Zgodnie z księgą wieczystą do lokalu przynależy piwnica nr 9 o powierzchni 3,70 m2.

Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, elektroenergetyczną.

Stan techniczny i standard wykończenia pomieszczeń lokalu średni w relacji do rynku.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal usytuowany jest na gruncie oznaczonym w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 71 w obrębie 3-07-17 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych, na których usytuowane są lokale mieszkalne oraz kondygnację podziemną. Piony komunikacyjne Budynku nie są wyposażone w dźwigi osobowe. Przed wejściem na klatkę schodową znajduje się domofon. Teren wokół budynku jest nieogrodzony. Budynek został wybudowany w latach 60-tych XX wieku. Budynek posiada następujące instalacje: elektroenergetyczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową.

Suma oszacowania wynosi 401.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40.100,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 1 lutego 2023 roku do 14 lutego 2023 roku w godzinach 9:00-15:00.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki