Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 27/2 z obrębu 3-11-31 położonej w Warszawie (04-731) przy ul. Piołunowej 40A, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00372230/8.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie: 10:00.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 27/2 o powierzchni 704 m2, w obrębie 3-11-31 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy.

Zgodnie z informacją z kartoteki budynków powierzchnia zabudowy budynku wynosi 118,00 m2. Na nieruchomości znajduje się również budynek niemieszkalny, którego powierzchnia zabudowy zgodnie z informacją z kartoteki budynków wynosi 16,00 m2. Zabudowania usytuowane na nieruchomości są w złym stanie technicznych i nadają się do rozbiórki.

Grunt ma kształt nieregularny, posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznej, gazowej. Grunt jest porośnięty trawą oraz drzewami i krzewami oraz jest ogrodzony. Zgodnie z Uchwałą nr LXXXV/2208/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wiśniowej Góry – część I, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako 5- MNL – przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach budowlanych z zielenią leśną.

Suma oszacowania wynosi 273.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204.750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.300,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 1 listopada 2022 roku do 15 listopada 2022 roku w godzinach 9:00 - 15:00.

Saldo nierozliczonych zaliczek na wydatki: 1 820,00zł

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki