Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki na podstawie art. 9864 § 3 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 20 lipca 2022 roku na portalu https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja: nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 33/1 z obrębu 3-07-24 położonej w Warszawie (04-506) przy ul. Minerskiej 54, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00051333/4.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27 lipca 2022 roku o godzinie 10:00.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 33/1 o powierzchni 1301 m2 w obrębie 3-07-24 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy oznaczoną w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), podpiwniczony, o powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych 322,37 m2. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość posiada dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej. Grunt jest porośnięty trawą oraz drzewami iglastymi. Grunt jest ogrodzony. Dojście oraz dojazd do Budynku utwardzone jest z kostki kamiennej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez dz. ew. 33/3 (o wym. ok. 24 m x ok. 1,9 m) z obrębu 3-07-24 Dzielnicy Wawer, która stanowi własność Skarbu Państwa. W północno-wschodniej części nieruchomości znajduje się wiata/zadaszenie niezwiązane trwale z gruntem. Budynek o funkcji handlowo – usługowej usytuowany na sąsiedniej działce ewidencyjnej nr 34/1 w obrębie 1-07-24 przekracza granicę działki nr 33/1, zachodząc na północno-wschodnią część nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 1.733.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.299.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 173.300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 5 lipca 2022 roku do 19 lipca 2022 roku w godzinach 9:00-15:00.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki