Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

LICYTACJA ODWOŁANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24 września 2020 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 49 odbędzie się pierwsza licytacja:

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Warszawie (04-967) przy ul. Jagienki 1/9, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00475980/2 należącego do dłużników: Agata Łabęcka i Marcin Łabęcki.

Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 46,57 m2 położony jest na trzeciej kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju. Suma oszacowania lokalu wynosi 334.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250.500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.pc. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15a akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 977 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki