Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr p-18 odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 63/2 położonej w obrębie 3-12-27 przy ul. Czołgistów 15A w Warszawie (04-815) o powierzchni 3404 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00422960/0 należącej do dłużników: Waldemar Bartkowski i Małgorzata Bartkowska.

Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z garażem połączonym z bryłą budynku, częściowo podpiwniczony.

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym powierzchnia użytkowa budynku wynosi 575,51 m2. Budynek ma charakter rezydencjonalny/willowy o wysokim standardzie wykończenia.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 4.696.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.522.000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 469.600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 § 1 k.p.c. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolska 15a protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 977 k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki