Obwieszczenie o pierwszej elektronicznej licytacji nieruchomości o numerze Księgi Wieczystej WA6M/00140618/7 w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Mariusz Gacki na podstawie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 10136 k.p.c. oraz w zw. z art. 8794 k.p.c. w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2020 roku o godz. 12:00 rozpocznie się pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę o numerze ewidencyjnym 4 z obrębu 3-12-38 o powierzchni 1.775 m2 położoną pod adresem: ul. Jaszczurcza 21 w Warszawie (04-878), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA6M/00140618/7, stanowiąca właśność dłużnika Waldemara Wolak. Licytacja zakończy się w dniu 22 września 2020 roku o godz. 12:00.

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 4, o powierzchni 1775m2, w obrębie 3-12-38 Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość jest ogrodzona od strony północnej, wschodniej oraz zachodniej siatką na podmurówce połączoną słupkami stalowymi, porośnięta trawą, pojedynczymi wysokimi drzewami oraz krzewami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Jaszczurczej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 943.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 707.250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94.300,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 8671 § 1 k.p.c. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi, którą składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne lub może zostać uiszczona na rachunek bankowy komornika: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001, który potwierdza złożenie rękojmi w systemie teleinformatycznym (art. 8795 k.p.c.).

Oględziny nieruchomości odbędą się w dniu 8 września 2020 roku od godziny 12:00 do 12:15. W terminie dwóch tygodni przed rozpoczęciem licytacji w kancelarii komorniczej mieszczącej się w Warszawie przy ul. Żegańskiej 21/23 możliwe będzie przeglądanie akt postępowania egzekucyjnego w zakresie prowadzonej egzekucji z w/w nieruchomości oraz zapoznanie się z operatem szacunkowym nieruchomości.

Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym (http://e-licytacje.komornik.pl) wyłącznie dla komornika oraz uczestników biorących w niej udział. Celem wzięcia udziału w licytacji niezbędne jest założenie konta użytkownika za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zgłoszenie przystąpienia do przetargu oraz uiszczenie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie 2 wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (art. 8794 § 4 k.p.c.). Licytacja elektroniczna rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika (art. 8796 § 1 k.p.c.). Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym. O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (art. 8799 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c.). Po zapłaceniu przez nabywcę sumy sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o przysądzeniu własności. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w zw. z art. 10131 § 3 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. (art. 870 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c.).

Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa. (art. 872 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c.).

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 k.p.c. w zw. z art. 10136 § 1 k.p.c.).

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki