Obwieszczenie o licytacji ruchomości w trybie e-licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Mariusz Gacki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.08.2022 r., o godzinie 10:00, na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 8791 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego licytacja elektroniczna następujących ruchomości:

 • Kredens z nadstawką, brązowy.
 • Lustro w zdobionej, złotej ramie.
 • Lustro w drewnianej ramie.
 • Komoda drewniana.
 • Sekretarzyk drewniany.
 • Lustro w okrągłej, złotej ramie.
 • Stół drewniany.
 • Stolik kawowy.
 • Komoda drewniana.
 • Regał drewniany z lustrem.
 • Komoda półokrągła, drewniana.
 • Sofa dwuosobowa, beżowa.

Licytacja zakończy się w dniu 09.08.2022 r. o godzinie 10:00.

Wyżej wymienione ruchomości można oglądać pod adresem: ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa. W dniu 1 sierpnia 2022 roku w godzinach od 12:00 do 12:30.

Zgodnie z art. 8671 § 1 k.p.c. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 92 1600 1462 1810 9722 6000 0001 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pouczenie:

1) art. 8794 § 4 k.p.c.
W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

2) art. 8795 k.p.c.
§ 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

3) art. 8796 § 1 k.p.c.
Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

4) art. 8799 k.p.c.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik Sądowy
Mariusz Gacki