Komornik Warszawa

Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego Mariusza Gackiego w Warszawie

Kancelaria komornicza zlokalizowana jest w Warszawie w dzielnicy Wawer. Na podstawie oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika postępowania egzekucyjne oraz postępowania zabezpieczające prowadzimy na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie (obszar apelacji warszawskiej). Dokładne informacje o zakresie terytorialnym działania kancelarii znajdą Państwo w zakładce obszar działania. Wyjątek stanowią sprawy o egzekucję z nieruchomości oraz sprawy, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W tym przypadku prowadzimy egzekucję z nieruchomości położonych na terenie rewiru komorniczego obejmującego warszawskie dzielnice Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.

Przy wykonywaniu obowiązków zwracamy szczególną uwagę na staranne i szybkie podejmowanie czynności w celu skutecznego prowadzenia egzekucji. Korzystamy z wielu systemów informatycznych usprawniających pracę w kancelarii, przy pomocy których nawet w kilka minut po wszczęciu postępowania możemy ustalić składniki majątku dłużnika (np. Ognivo, CEPIK, PUE ZUS).

Ważnym elementem każdego postępowania egzekucyjnego jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem, dlatego też dużą wagę przykładamy do prowadzenia czynności egzekucyjnych bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub siedziby dłużnika.

Istotną kwestią w prowadzeniu każdej sprawy jest współpraca z wierzycielem oraz udzielanie bieżących informacji o stanie postępowania. Dzięki temu wierzyciel zyskuje możliwość składania stosownych wniosków w toku postępowania oraz podejmowania czynności niemieszczących się w zakresie uprawnień komornika. W naszej kancelarii posiadamy systemy informatyczne pozwalające na zapoznanie się z aktualnym stanem sprawy bez konieczności wymiany korespondencji lub kontaktu telefonicznego.

Komornik Warszawa  - najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób można wszcząć egzekucję komorniczą?

W celu wszczęcia egzekucji lub postępowania zabezpieczającego niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku dostępnego na stronie internetowej Komornika Sądowego w Warszawie Mariusza Gackiego w zakładce formularze oraz dołączenie do wniosku oryginały tytułu wykonawczego.

We wniosku egzekucyjnym wierzyciel winien oznaczyć dane stron postępowania oraz dokładnie wskazać świadczenie do wyegzekwowania przez komornika.

Regułą jest, że wierzyciel nie musi określać we wniosku egzekucyjnym sposobów egzekucji, (ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych) ani wskazywać dokładnie majątku dłużnika, który Komornik Sądowy w Warszawie Mariusz Gacki może zająć w celu odzyskania należności. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek. Celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości strona postępowania winna we wniosku egzekucyjnym oznaczyć, że wnosi o dokonanie zajęcia konkretnej nieruchomości z jednoczesnym wskazaniem jej adresu oraz numeru księgi wieczystej.

Czy wierzyciel ma prawo wyboru Komornika Sądowego?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie w celu wszczęcia egzekucji, jak też postępowania zabezpieczającego z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych. Prawo wyboru komornika stanowi istotną próbę rozszerzenia konstytucyjnej zasady prawa do sądu.

Dokonując wyboru komornika w Warszawie wierzyciel może wziąć pod uwagę bliskość kancelarii komorniczej, skutecznością komornika oraz sprawność w opanowaniu wpływu spraw do kancelarii komorniczej. Z punktu widzenia samego wierzyciela wybór komornika należy ocenić jako bardzo korzystny. Komornik w Warszawie Mariusz Gacki w oparciu o złożone oświadczenie o wyborze komornika może prowadzić egzekucję na terenie całej Warszawy – Mokotów, Wilanów, Ursynów, Ochota, Wola, Śródmieście, Żoliborz, Włochy, Ursus, Bielany, Praga Północ, Targówek, Białołęka, Bemowo, Wawer, Wesoła, Praga Południe, Rembertów.

Z prawa wyboru komornika sądowego w Warszawie wyłączona jest egzekucja z nieruchomości. W tym przypadku właściwym będzie komornik działający przy sądzie, w którego okręgu położona jest nieruchomość.

Komornik Sądowy w Warszawie Mariusz Gacki jest właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych w Warszawie na terenie dzielnic Praga Południe, Wawer, Rembertów i Wesoła.

Jakie zadania wykonuje Komornik Sądowy?

Komornik Sądowy w Warszawie Mariusz Gacki realizuje następujące zadania :

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami;
 • doręczanie korespondencji na zlecenie sądu albo wniosku powoda zobowiązanego przez sąd;
 • ustalanie aktualnego miejsca zamieszkania adresata.

W jaki sposób można zabezpieczyć dochodzone roszczenie?

Powód celem zwiększenia szans odzyskania w przyszłości swojej należności może skierować do Komornika Sądowego w Warszawie Mariusza Gackiego wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego.

Uprawniony od wniosku mającego na celu wszczęcie postępowania zabezpieczającego winien uiścić komornikowi opłatę komorniczą w wysokości 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu.

Tytułami zabezpieczenia mogą być:

 • postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia
 • nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym
 • europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych wydany w sprawach gospodarczych

Podstawowymi sposobami zabezpieczenia świadczenia pieniężnego przez komornika jest skierowanie zajęcia do wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, wierzytelności oraz innych praw majątkowych zobowiązanego.

Doręczanie korespondencji sądowej za pośrednictwem Komornika Sądowego:

Ustawodawca powierzył komornikom sądowym bezpośrednie doręczanie korespondencji sądowej. Może ono wynikać z samego zlecenia sądu, jak i również zobowiązania powoda przez sąd do komorniczego doręczenia korespondencji adresatowi. Celem dokonania takiego doręczenia, powód powinien złożyć do kancelarii komorniczej wniosek o dokonanie doręczenia oraz dołączyć do niego zobowiązanie sądu, korespondencje sądową kierowaną do adresata oraz uiścić opłatę w wysokości 60,00 zł. W przypadku wniosku o dokonanie doręczenia stronie nie przysługuje prawo wyboru komornika. Komornik Sądowy w Warszawie Mariusz Gacki doręcza korespondencję sądową do adresatów zamieszkujących dzielnicach: Wawer, Praga-Południe, Rembertów i Wesoła.

Jeżeli próba doręczenia korespondencji okaże się bezskuteczna, a z ustaleń komornika wynika, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem istnieje możliwość złożenia wniosku o ustalenie aktualnego miejsca zamieszkania adresata. W tym celu należy złożyć wniosek o ustalenie aktualnego adresu zamieszkania adresata oraz uiścić opłatę w kwocie 40,00 zł.